Rodzaje pól formularza

Poniżej przedstawione zostały rodzaje możliwych pól formularza

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

Paragraf, pełni funkcję informacyjną do pól formularza

This field is mandatory.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA
eKOD

Szanowni Państwo, mając na uwadze ułatwienie corocznego rozliczenia Państwa osiągnięć prosimy o wypełnienie niżej załączonego formularza elektronicznego. Dla dopełnienia niezbędnych formalności konieczne jest dostarczenie do sekretariatu wydrukowanego i podpisanego formularza oraz załączników potwierdzających rozliczone osiągnięcia. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem. *Sporządzone na podstawie załącznika nr 1 do uchwały w sprawie Karty Osiągnięć Doktoranta: wydziałowy formularz sprawozdania rocznego. **Tylko prawidłowo wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz może być podstawą rozliczenia W przypadku, gdy kilku kandydatów do stypendiów uzyskało jednakową sumę punk- tów, o miejscu na liście decydować będzie uzyskanie wyższej punktacji – najpierw za „Postę- py w przygotowaniu rozprawy doktorskiej”, następnie za „Publikacje”, w dalszej kolejności – za „Wyniki w nauce”, za „Działalność dydaktyczną”, za „Referaty”, za „Działalność organi- zacyjną”. Sprawozdanie roczne (w postaci formularza) powinno być przed złożeniem uprzednio zatwierdzone odpowiednio: przez opiekuna naukowego lub promotora. Weryfikacji ankiety dokonuje kierownik studiów doktoranckich i komisja.6 Opiekun /promotor winien szczegółowo uzasadnić w opinii swoją ocenę postępów przygotowaniu rozprawy oraz zawrzeć w niej swoje stanowisko w sprawie przyznania lub nieprzyznania doktorantowi stypendium doktoranckiego. Załączniki: 1. Opinia opiekuna naukowego / promotora (opisowa). Zgodnie z uchwałą Rady Wy- działu SMiP. (Zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich (§9, ust. 2, punkt b) opinia opiekuna naukowego winna być przygotowana jako oddzielny dokument i sta- nowić załącznik do niniejszego sprawozdania.) 2. Indeks. 3. Kolejne dokumenty potwierdzające osiągnięcia opisane w sprawozdaniu. Brak doku- mentu potwierdzającego daną pozycji w sprawozdaniu jest równoznaczny z wykreśle- niem tej pozycji ze sprawozdania.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

Tutaj można zastosować własnoręczne wpisywanie punktów

Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA
Metryczka
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej
This field is mandatory.
This field is mandatory.

granty na badania naukowe (tzw. duże granty) • indywidualne (np. granty badawcze NCN, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy, mechanizm szwajcarski SCIEX, stypendium START Fundacji Nauki Polskiej, stypendium DOCTUS, stypendium tygodnika „Polityka” itp.):

This field is mandatory.
This field is mandatory.

granty na badania naukowe (tzw. duże granty) zbiorowe (np. granty badawcze NCN)

This field is mandatory.
This field is mandatory.

granty na pojedyncze czynności badawcze (dotyczą wsparcia finansowego na wyjazdy konferencyjne, kwerendy biblioteczne, udział w szkołach letnich itp.) oraz krajowe sty- pendia o niższej wartości niż wymienione w punkcie 1) (np. stypendia Miasta Krakowa, Własne Fundusze Stypendialne UJ), (tzw. małe granty)

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Publikacje

Za hasła encyklopedyczne maksymalnie można uzyskać 10 punktów. * Współautorstwo każdej z powyższych pozycji określa udział w niej doktoranta (np. przy dwóch współautorach liczymy 1/2 punktów przewidzianych za dany rodzaj publikacji). ** Należy brać pod uwagę jedynie teksty opublikowane lub przyjęte do druku (z poświadcze- niem wydawnictwa). *** Publikacje wykazane w poprzednich latach jako „przyjęte do druku”, po ich wydrukowa- niu nie mogą być uwzględnianie przy sporządzaniu aktualnego rankingu. **** Doktorant zobowiązany jest przedłożyć kserokopie pierwszej strony publikacji.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

Opracowanie naukowe, redakcja tekstów źródłowych i prac zbiorowych w języku obcym dla doktoranta

This field is mandatory.

Opracowanie naukowe, redakcja tekstów źródłowych i prac zbiorowych w języku pol- skim.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

Referat w materiałach pokonferencyjnych lub tekst naukowy opublikowany w Internecie w języku obcym dla doktoranta.

This field is mandatory.
This field is mandatory.

Recenzja, sprawozdanie z konferencji opublikowane w zagranicznym czasopiśmie na- ukowym z tzw. listy ministerialnej

Recenzja, sprawozdanie z konferencji opublikowane w krajowym czasopiśmie naukowym z tzw. listy ministerialnej w języku obcym dla doktoranta:

This field is mandatory.

Recenzja, sprawozdanie z konferencji opublikowane w krajowym czasopiśmie naukowym z tzw. listy ministerialnej w języku polskim lub opublikowane w czasopiśmie naukowym w języku obcym dla doktoranta:

. Recenzja, sprawozdanie z konferencji opublikowane w czasopiśmie naukowym w języku polskim

Recenzja, sprawozdanie z konferencji opublikowane w krajowym czasopiśmie naukowym z tzw. listy ministerialnej w języku polskim lub opublikowane w czasopiśmie naukowym w języku obcym dla doktoranta:

. Recenzja, sprawozdanie z konferencji opublikowane w czasopiśmie naukowym w języku polskim

This field is mandatory.

Hasło w encyklopedii lub słowniku podpisane nazwiskiem autora i zajmujące co najmniej 5 stron maszynopisu, tj. co najmniej 9000 znaków, ogłoszonym w języku obcym w wydawnictwie publikującym książki akademickie:

This field is mandatory.
This field is mandatory.

Hasło w encyklopedii lub słowniku podpisane nazwiskiem autora, krótsze niż 5 stron maszynopisu, a dłuższe niż 3 strony, tj. liczące od 5400 do 9000 znaków, ogłoszonym w ję- zyku polskim w wydawnictwie publikującym książki akademickie

This field is mandatory.

Hasło w encyklopedii lub słowniku podpisane nazwiskiem autora i zajmujące co najmniej 5 stron maszynopisu, tj. co najmniej 9000 znaków, ogłoszonym w języku polskim w wydawnictwie publikującym książki akademickie

Wyniki w nauce

Warunkiem uzyskania stypendium są co najmniej dobre wyniki egzaminów objętych progra- mem studiów.

This field is mandatory.
Działalność dydaktyczna
This field is mandatory.

Za każde 15 godzin przyznawane są 3 punkty. Maksymalnie można uzyskać 18 punktów.

Referaty

* Współautorstwo każdej z powyższych pozycji określa udział w niej doktoranta (np. przy dwóch współautorach liczymy 1/2 punktów przewidzianych za dany rodzaj referatu).

Liczba referatów na konferencji krajowej lub posiedzeniu krajowej instytucji naukowej

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Działalność organizacyjna

Potwierdzona (odpowiednio): przez dziekana, dyrektora instytutu / kierownika katedry / zakładu lub organ samorządu doktorantów (maksymalnie 15 punktów)

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

3 punkty za semestr

This field is mandatory.

1 pkt za 15 godzin dyżuru

This field is mandatory.

Bez wynagrodzenia, organizowanych przez UJ

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

np. koordynacja projektu. Podaj liczbę punktów

Za reprezentacje interesu doktorantów można otrzymać maksymalnie 6 punktów