prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka

Kierownik Katedry - prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka

Stanowisko - prof. zw. UJ

Zainteresowania badawcze: Europa Środkowo-Wschodnia, Bałkany, kraje i narody bałkańskie,  mniejszości narodowe, mniejszości religijne, społeczeństwo multietniczne, konflikty, międzynarodowa prewencja, historiografia.

Realizowany obecnie projekt badawczy: Mniejszości narodowe na Bałkanach na przełomie XX i XXI w.

Członkostwo w organizacjach, instytucjach i stowarzyszeniach naukowych:

 1. Komisja Środkowoeuropejska PAU.
 2. Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych.
 3. Komisja Historyczna oddział PAN w Krakowie.
 4. Komisja Najnowszych Dziejów Słowian afiliowana przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.
 5. Polsko-Bułgarska Komisja w PAN i BAN w Warszawie i Sofii.
 6.  Komisja Bałkanistyczna oddział PAN w Poznaniu.
 7. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. 
 8. Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych.
 9. The Polish Commission of Balkan Culture and History afiliowana przy Associacion Internationale d'Études du Sud-Est Européen.

Publikacje

Monografie:

 1. Macedonia w polityce państw bałkańskich w XX wieku, Prace Komisji Historycznej PAN, nr 53, Kraków 1993, ss. 158.
 2. Ekspansja gospodarcza Trzeciej Rzeszy w Jugosławii i Rumunii (1929-1939), Kraków 1993, ss. 148.
 3. Historia Macedonii, Wrocław, Warszawa, Kraków 2000, ss. 370.
 4. Istorija na Makedonija, Skopje 2002, ss. 441.
 5. Współautor Stojan Kiselinovski,  Malcinstvata na Balkanot (XX vek), Skopje 2004, ss. 238.
 6. Współautorzy: T. Czekalski, P. Miketyński, J. Polit, W. Rojek, J. Węc, Wielka historia świata. Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, Wojciech Rojek (red.), Kraków 2006. t. 12, ss. 864.
 7. Albańczycy w Macedonii 1944-2001, Kraków 2014, ss. 406.

Podręczniki:

 1. Współautorka - Najnowsza historia świata 1945-1995, A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc (red.), Kraków 1997, t. I – III.
 2. Współautorka – Najnowsza historia świata 1995-2007, A. Patek, J. Rydel, J. Węc (red.), Kraków 2008, t. IV.
 3. Współautorka - Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej, V. Cepiševska, L. Miodyński, B. Zieliński (red.), Poznań 2009, ss. 500.

Informatory:

 1. Współautorka: Encyklopedia Historyczna Świata, t. VIII , Europa, A. Pankowicz, A. Podraza (red.), Kraków 2001, teksty + mapy.

Redagowane tomy:

 1. Z dziejów Europy Środkowej w XX wieku. Studia ofiarowane Henrykowi Batowskiemu w 90. rocznicę urodzin, M. Pułaski, I. Stawowy-Kawka, W. Rojek, A. Patek  (red.), Kraków 1997, ss. 267.
 2. Ku zjednoczonej Europie. Studia nad Europą Środkową i Południowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, I. Stawowy-Kawka, W. Rojek (red.), „Prace Historyczne UJ", Kraków 1997, z. 124, ss. 258.
 3.  Macedonia „Proglas", I. Stawowy-Kawka, Maciej Kawka (red.), Kraków 2002, nr 13, ss. 60.
 4. Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie XIX i XX wieku). Studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi, I. Stawowy – Kawka, W. Rojek (red.), Kraków 2003, ss.388.
 5. Miejsce Macedonii na Bałkanach, Kraków 2005, ss. 282.  
 6. Niemcy - Europa – Świat. Studia międzynarodowe. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Erhardowi Cziomerowi, Kraków 2007, ss. 339.
 7. Obraz konfliktów między narodami słowiańskimi w XIX i XX wieku w historiografii, Kraków 2007, ss. 238.
 8. Makedonsko-polski vrski. (Prilozi od mežunarodniot naučen sobir održan vo Skopje na 28-29 noemvri 2005), T. Čepreganov, I. Stavovi-Kavka (red.), Skopje 2007, ss. 182.
 9. Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi, Kraków 2009, ss. 442.
 10. Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietnicznym Macedonii. Historia – kultura – literatura – język – media, I. Stawowy-Kawka, M. Kawka (red.), Kraków 2008, ss. 286.
 11. Macedoński dyskurs niepodległościowy. Historia - kultura - literatura - język – media, I. Stawowy-Kawka, M. Kawka (red.), Kraków 2011, ss. 271.

Redaguje wspólnie z Janem Machnikiem rocznik „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej" PAU

Redaguje wspólnie z Wołodymyrem Horobotenką rocznik „Studia Politologica Ucraino-Polona", wyd. Żytomierz-Kijów-Kraków.

Wybrane artykuły:

 1. L'Europe du Sud-Est dans la politique économoque du Troisième Reich (1933-1939),„Balan Stadies", Thessaloniki 1991, z. 32, nr 1, s. 89-105.
 2. Die Mazedonische Frage. Ihre Entstehung und Entwicklung bis 1914, [w:] Entwicklung der Nationalbewegungen in Europa 1850-1914, H. Timmermann (Hrg.), Berlin 1998, Bd. 84, s. 413-427.
 3. Ludność Macedonii – zmiany struktury narodowościowej w XX wieku, „Dzieje Najnowsze", Warszawa 1998, r. XXX, nr 2, s. 27-41.
 4. Die Mazedonische Frage und die bulgarisch-jugoslawischen Beziehungen (1918 -1934), [w:] Nationalismus und Nationalbewegung in Europa 1914-1945, H. Timmerman (Hrg.), Berlin 1998, Bd. 85, s. 275-287.
 5. Die Albaner in Makedonien – Vergangenheit und Gegenwart, in: Makedonien Geographie-Ethnische Struktur-Sprache und Kultur. Politik-Wirtschaft-Recht, „Österreichische Osthefte", W. Lukan, P. Jordan (Hrg.), Wien 1998, Bd. 40, s. 115-130.
 6.  Die Rolle der Inneren Mazedonischen Revolurionären Organisation bei der Herstellung des mazedonischen Staats (1990-1992), [w:] Nationalismus in Europa nach 1945 H.Timmermann (red.), Berlin 2001, s. 389-399.
 7. The National Idea in the Most Recent Macedonian Historiography, [w:] The National Idea as a Research Problem, J. Sujecka (red.), Warszawa 2002, s. 191-208.
 8. Kosowo - problemy narodowe, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej" PAU, Kraków 2002, t. X, s. 39- 57.
 9. Politika na Bugarija kon Makedonija (1945-2001), [vo:] Makedonija vo dvaesettiot vek, N. Veljanovski (red.), Skopje 2003, s. 242-251.
 10.  Mniejszość bułgarska w Rumunii w świetle porozumienia w Krajowej (7 września 1940 roku), [w:] Europa Środkowa i Wschodnia w XX wieku, Studia ofiarowane Wiesławowi Balcerakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, A. Koryn, P. Łossowski (red.), Warszawa-Łowicz 2004, s. 262-377.
 11. Veroizpovedanija i religiozni odnosti v Republika Makedonija, [vo:] Jubileen sbornik. Izsledvanija v čest na 80-godišinata na prof. Kristo Mančev, O. Hristova (red.), Sofija 2006, s. 541-551.
 12. Islam w Bułgarii i Grecji – współczesne problemy, [w:] Niemcy – Europa – Świat. Studia międzynarodowe, Kraków 2007, s. 241-251.
 13.  Macedońskie idee wspólnotowe. Metodiji Szatorowa-Szarlo spór z Kominternem i bałkańskimi partiami komunistycznymi, [w:] Integracja i tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni dziejów, E. Znamierowska-Rakk (red.), Warszawa 2007.
 14. Granicite na Albanija – osnovnite dati, [vo:] Granični i etnonacionalni konflikti v Sredna i Jugouztočna Evropa. Dokladi ot naučna konferencija 12-13 juli 2007g. v Sofija. Institut po balkanistika pri BAN, Sofija 2008, s. 41-62.
 15. Izučavanieto na naj-novata istorija na Bylgarija v universitetskoto obrazovanie v Polša (s akcent vyrhu Jagiellonskija Universitet), [vo:] Universitetski čietanija i izsledvanija po Bylgarska istorija, I. Baeva (red.), Sofija 2008, s. 345-352.
 16.  Makedonskata istoriografija za Ilindenskoto vostanie vo programite na VMRO, [vo:] Istorija, istoriografija i nastava po istorija, B. Ristovska-Josifoska (red.), Skopje 2008, s. 71-80.
 17. The greco-macedonian Dispute over the Name of the Republic of Macedonia, "Politeja", 2009, nr 10, s. 223-239.
 18. Turecka mniejszość narodowa w Bułgarii po 1945 roku, [w:] „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia", t. XVII, Religia a polityka w Europie Południowo-Wschodniej, cz. I, I. Czamańska, W. Szulc (red.), Poznań 2010, s. 107-118.
 19. Obraz starożytnych dziejów Macedonii we współczesnej historiografii macedońskiej, [w:] Stereotypy bałkańskie. Księga jubileuszowa Profesor Ilony Czamańskiej, J. Paszkiewicz, Z. Pentek (red.), Poznań 2011, s. 190-199.
 20. Macedończycy i Grecy w Polsce. Specyfika migracji po wojnie domowej w Grecji (1946-1949), [w:] Myśl i polityka. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu, B. Szlachta (red.), Kraków 2011, t. III, s. 119-129.
 21. Mniejszości religijne w Grecji, [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa     ofiarowana profesorowi Andrzejowi Mani, t. 2, W. Bernacki, A. Walaszek (red.), Kraków 2012, s. 782-792.
 22. Problem albański w Ludowej Republice Macedonii (1945-1959), [w:], Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku. Historia – religia – kultura – polityka, I. Stawowy-Kawka (red.), Kraków 2012, s. 191-210.
 23. Albańczycy w Republice Macedonii w latach 1991-2000 - podstawowe problemy, [w:] Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością,  P. Chmielewski, S.L. Szczesio (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 423 – 442.
 24. Miejsce ludności muzułmańskiej w Macedonii – przemiany i perspektywy, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU", Jan Machnik, Irena Stawowy-Kawka (red.), Kraków 2014, t. XXII, s. 121-136.
 25. The outbreak of the Albanian-Macedonian armed conflict in 2001 – the economic situation, [w:] Macedonia in20th and 21thcentury. History. Religion, Culture, Language. Low, Politics, „Politeja", Nr 4 (30) Kraków 2014, t. 30, s. 281-293.
 26. Zbrojny konflikt albańsko-macedoński (luty-maj 2001 roku) w północno-zachodniej Macedonii. Zaangażowanie dyplomacji USA i UE, „Studia Politologica Ucraino-Polona", t. IV, I. Stawowy-Kawka, Włodymyr Horbatenko (red.),  Żytomierz, Kijów, Kraków 2014,, s. 46-60.
 27. Znaczenie IV Plenum CK ZKJ na Brioni dla sytuacji politycznej Albańczyków w Macedonii w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku, [w:] Polska, Europa Środkowa, Europa Zjednoczona, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Łaptosowi,Andrzej  Kozera, Wojciech Prażuch, Paulina Szyja (red.) , Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2014, s. 269-287.
 28. Wybuch albańsko-macedońskiego konfliktu zbrojnego w Macedonii w 2001 roku - uwarunkowania ekonomiczne, [w:] Odmiany współczesnej nauki o polityce, red. Piotr Borowiec, Robert Kłosowicz, Paweł Ścigaj, Wydawnictwo UJ,  t. II, s. 341-352.
 29. Albańczycy w Macedonii wobec demokratyzacji życia politycznego i zmian ustrojowych w latach siedemdziesiątych XX wieku, [w:] Dyplomacja w życiu. Życie w dyplomacji,  Jerzy Jaskiernia, Wojciech Saleta (red.), Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2014, s. 345-364.