Obrony prac magisterskich

1 maja 2010 roku został uruchomiony w Uniwersytecie Jagiellońskim elektroniczny serwis Archiwum Prac Dyplomowych (APD) związany z systemem USOS. Serwis połączony jest z centralnym Punktem Logowania, który znajduje się pod adresem: http://www.apd.uj.edu.pl

Wszystkie informacje dla studentów dotyczące elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) znajdują się pod adresem: http://ww.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39
 1. Miesiąc przed obroną pracy magisterskiej student zobowiązany jest do przesłania mailem pracownikowi sekretariatu INPiSM informacji dotyczącej  tytułu pracy magisterskiej i nazwiska promotora.
 2. Po dokonaniu wpisu do systemu USOS przez sekretariat INPiSM student wprowadza do APD streszczenie (w j. polskim i angielskim), słowa kluczowe, następnie ładuje do APD plik z pracą w formacie PDF.
 
CO NAJMNIEJ NA 10 DNI PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OBRONY w sekretariacie Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ należy złożyć:
 1. Wypełnione zestawienie ocen i przedmiotów zaliczonych w bieżącym roku akad. (do pobrania ze strony INP zakładka studenci-> rozliczenie roku).
 2. 1 egzemplarz pracy magisterskiej wydrukowanej z systemu APD.
 3. Wniosek o wydanie odpisu w języku angielskim (niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumenty w przyszłości).
 4. Cztery fotografie do dyplomu (wersja w języku polskim) lub o jedną fotografię więcej w przypadku odpisu w języku angielskim, wielkość zdjęć 45 mm na 65 mm.
 5. Ankieta do Biura Karier (załącznik).
 6. Oświadczenie z systemu APD czyjego autorstwa jest praca.
 7. Potwierdzenie opłaty za druki dyplomu: (za wydanie dyplomu ukończenia studiów - 60 zł; za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielskim - 40 zł).
   
Wpłaty za dyplomy należy dokonywać, po wcześniejszym zgłoszeniu w celu zdefiniowania płatności w systemie USOS, na indywidualny numer konta (dostępny w systemie USOS w zakładce Płatności).
 
NIEPRZEKRACZALNY TERMIN ZŁOŻENIA W SEKRETARIACIE WYDRUKOWANEJ Z USOS-A PRACY MAGISTERSKIEJ TO  30 WRZEŚNIA.
 
Biuro Karier realizuje ogólnouczelniany projekt badań Losy absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W związku z tym zwraca się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w tych badaniach. Monitorowanie karier absolwentów oraz sposobu wykorzystywania przez nich wiedzy akademickiej w praktyce pozwala Uczelni na bieżąco dostosowywać ofertę edukacyjną do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, tak aby studenci mogli w pełni realizować swoje cele zawodowe. Badania mają charakter poufny.
 
Ponadto należy pamiętać o złożeniu egzemplarzy pracy magisterskiej  promotorowi i recenzentowi, również wydrukowanych z sytemu USOS.
 
Załączniki:

kwestionariusze absolwentów: