Seminaria magisterskie i licencjackie

Seminaria magisterskie

Seminaria magisterskie 2017/18 sem. II

Górny limit osób ustalony przez Radę INPiSM na seminarium wynosi 10


prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

Polska myśl polityczna XVI-XIX w. Kultury i cywilizacje. Filozofie społeczne Wschodu – Indie, Chiny i Japonia. Procesy modernizacji. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne.

Poniedziałek, godz.12:30-14:00 Al. Mickiewicza 3, pok.229 - I rok i II rok.

dr hab. Piotr Borowiec- studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesna polityka polska, socjologia polityki, metodologia badań politologicznych, teoria polityki.

Seminarium magisterskie - poniedziałek - I rok godz. 15.30-17.00 sala nr 15 przy ulicy Jabłonowskich 5 studia dzienne
Seminarium magisterskie - poniedziałek - II rok godz.17.00-18.30 sala nr 15 przy ulicy Jabłonowskich 5 studia dzienne

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek- studia stacjonarne

Problematyka przemian politycznych, gospodarczo-społecznych państw Europy Południowo-Wschodniej i Środkowej z uwzględnieniem polskiego systemu politycznego.

Poniedziałek, godz.16:00 Al. Mickiewicza 3, pok.319.

prof. dr hab. Michał Chorośnicki- studia stacjonarne

Współczesne stosunki międzynarodowe. Problemy polityki amerykańskiej, transatlantyckiej i europejskiej. Aspekty wojskowe polityki międzynarodowej.

Środa, godz.12:30 -14:00, ul. Wenecja 2, pok. 9 - I i II rok

 

dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ- studia stacjonarne i niestacjonarne

Idee polityczne współczesnego świata; Historia myśli politycznej; Polska scena polityczna; Niemiecka myśl polityczna; Bieżące problemy bezpieczeństwa.

Sem.II  - wtorek, godz.12:30-14:00, al.Mickiewicza 9a, sala 412, IV p -  II rok

 

dr hab. Marek Czajkowski- studia stacjonarne i niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie. Bezpieczeństwo międzynarodowe w wymiarze militarnym i w wymiarze technologicznym. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Strategia i polityka militarna krajów świata

 

dr hab. Paweł Frankowski- studia stacjonarne

Bezpieczeństwo regionalne i międzynarodowe. Polityka rozwojowa Unii Europejskiej, Dyplomacja uczestników subnarodowych. Polityka zagraniczna i wewnętrzna Stanów Zjednoczonych. Systemy federalne. Problemy globalizacji, Teorie stosunków międzynarodowych.

 

dr hab. Aleksander Głogowski- studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesne problemy polityki międzynarodowej, Stosunki międzynarodowe w Azji i Oceanii, Bezpieczeństwo międzynarodowe, zagadnienia wojskowości, policja w II i III RP- studia stacjonarne i niestacjonarne.

 

dr hab. Olgierd Grott- studia stacjonarne

Polska myśl polityczna. Doktryny polityczne. Historia polityczna Polski i świata. Bezpieczeństwo i obronność.

 

dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ- studia stacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe i europejskie. Bezpieczeństwo transatlantyckie i rola NATO. Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka imigracyjna i azylowa Unii Europejskiej. Współpraca wywiadowcza w wymiarze europejskim i międzynarodowym.

 

dr hab. Agnieszka Kastory- studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesne problemy polityczne i międzynarodowe państw europejskich

 

dr hab. Piotr Kimla,prof.UJ- studia stacjonarne i niestacjonarne

Historia myśli politycznej i strategicznej; Realizm polityczny w Polsce i na świecie; Współczesne problemy polityczne; Nauka społeczna Kościoła.

Wtorek, godz.15:30-17:00, ul.Jabłonowskich 5, pok.5 - II SEM. (s. stacjonarne)

 

dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo-studia stacjonarne

Współczesne doktryny prawno-polityczne, idee polityczne w stosunkach międzynarodowych, niedemokratyczne systemy władzy; autorytaryzmy, totalitaryzmy, ład społeczno-polityczny współczesnego świata, bezpieczeństwo państwa, Włochy współczesne.

 

dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ- studia stacjonarne

Historia stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe w Afryce. Polityka zagraniczna USA. Konflikty zbrojne we współczesnym świecie - tylko studia stacjonarne

Poniedziałek, godz. 15:30, Al. Mickiewicza 3, pok.213

dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł - studia stacjonarne

Współczesne systemy polityczne. Partie i systemy partyjne. Polski system partyjny. Partie w UE.

 

dr hab. Bogdan Kosowski, prof. UJ

1. Słabe i mocne strony systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.

2. Analiza funkcjonowania sytemu zarządzania kryzysowego w państwach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chin.

3. Słabe i mocne strony ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce.

4. Analiza funkcjonowania sytemu ochrony infrastruktury krytycznej w Państwach Europy i w Stanach Zjednoczonych.

5. Wykorzystanie technicznych środków wspomagania decyzji w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, krajach Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

6. Wpływ migracji na stan bezpieczeństwa wewnętrznego państw Unii Europejskiej.

7. Analiza metod hierarchizacji zagrożeń w aspekcie tworzenia planów sytemu zarządzania kryzysowego.

8. Analiza współpracy i współdziałania instytucjonalnego podmiotów bezpieczeństwa w Polsce, w krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

9. Rola instytucji pozarządowych w systemie zarządzania kryzysowego.

10. Krajowy System Ratowniczo -Gaśniczy jako baza reagowania w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

11. Analiza współdziałania międzynarodowego w systemie zarządzania kryzysowego.

12. Analiza współpracy cywilno-wojskowej w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

13.Wpływ komunikowania na sprawność i efektywność reagowania w sytuacjach kryzysowych.

14.Wykorzystanie stanów nadzwyczajnych do minimalizacji strat w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

15. Edukacja jako narzędzie minimalizujące straty w przypadku sytuacji kryzysowych.

 

Seminarium, poniedziałek, g. 15.00-16.30, ul. Sławkowska 17, s. 28 lub 29.


 

prof. dr hab. Jacek Majchrowski- studia stacjonarne

Historia polskiej myśli politycznej. Historia ustroju Polski. Najnowsza historia polityczna Polski.

Wtorki, godz. 8:00-9:30 ul. Bracka 12, pok. 101-103

prof. dr hab. Andrzej Mania- studia stacjonarne

Stany Zjednoczone – historia, polityka, społeczeństwo; spotkania z seminarzystami (I i II rok) w poniedziałki o godz. 15:00-16:30, Rynek Gł. 34, sala 9

prof. dr hab. Grzegorz Mazur- studia stacjonarne

Wybrane zagadnienia polityki Polski i Europy Środkowo-Wschodniej XX i XXI w.

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ- studia stacjonarne

Historia myśli politycznej i filozofia polityki, w tym przede wszystkim teoria i praktyka demokracji, społeczeństwo obywatelskie, polska i zachodnia tradycja republikańska, wielokulturowość, problemy globalne, demokratyzacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

 

dr hab. Dominik Sieklucki-tylko II ROK stacjonarne

Systemy polityczne państw współczesnych z uwzględnieniem administracji publicznej i samorządu terytorialnego.

prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka- studia stacjonarne

Współczesne problemy polityki międzynarodowej.

Czwartek, godz.10:30-12:00 - seminarium dla I roku – ul. Sławkowska 17, pok.27

Czwartek, godz.12:00-13:30 - seminarium dla II roku – ul. Sławkowska 17, pok.27

prof. dr hab. Barbara Stoczewska- studia stacjonarne

Narody, procesy narodotwórcze, mniejszości narodowe, prawa człowieka, historia myśli politycznej.

Problematyka doktrynalna, mniejszości narodowe i prawa człowieka.

 

prof. dr hab. Bogdan Szlachta- studia stacjonarne i niestacjonarne

Nowożytne idee polityczne i prawne. Historia myśli politycznej i filozofia prawa. Filozofia polityki. Historia doktryn politycznych i prawnych.

dr hab. Monika Ślufińska- studia stacjonarne i niestacjonarne

Komunikowanie społeczne, komunikowanie polityczne, problematyka doktrynalna. Historia myśli politycznej.

 

prof. dr hab. Janusz Węc- studia stacjonarne i niestacjonarne

Integracja europejska, reforma ustrojowa Unii Europejskiej, procesy integracyjne na świecie, europejskie i pozaeuropejskie organizacje międzynarodowe zajmujące się tematyką gospodarczą, teoria stosunków międzynarodowych, stosunki polsko-niemieckie. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE, Relacje NATO-UE, Bezpieczeństwo międzynarodowe.

Seminaria w II semestrze  -  studia stacjonarne:

poniedziałek, godz.17:15-18:45 - II rok,ul. Wenecja 2, pok. 20

poniedziałek, godz. 18:45-20:15 - I rok, ul. Wenecja 2, pok. 20

Seminaria w II semestrze - studia niestacjonarne:

sobota, godz.16:00-17:30, ul. Wenecja 2, pok. 20

 

 

dr hab. Tomasz Wieciech- studia stacjonarne - tylko I rok

Współczesne systemy polityczne. Powszechna historia ustroju. Polityka i ustrój państw anglosaskich. Federalizm.

 

Seminaria licencjackie

Seminaria licencjackie 2017/18 sem. II

Górny limit osób ustalony przez Radę INPiSM na seminarium wynosi 10


dr Piotr Bajor - studia stacjonarne

1. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski
2. Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa
3. Obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych
 
 

dr Agnieszka Czubik- studia stacjonarne

 1. Prawa człowieka i ich ochrona w Polsce i na świecie

 2. Prawo międzynarodowe publiczne


dr Zbigniew Czubiński (tylko studia stacjonarne)

 1. Współczesna dyplomacja i stosunki konsularne

 2. Prawo Unii Europejskiej

 3. Prawo międzynarodowe

 4. Rozstrzyganie sporów międzynarodowych


dr Marcin Grabowski (tylko studia stacjonarne)

 1. Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 roku

 2. Konflikty międzynarodowe po 1945 roku

 3. Region Azji i Pacyfiku

 4. Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 5. Stany Zjednoczone – polityka wewnętrzna i zagraniczna


dr Łukasz Jakubiak- studia stacjonarne

 1. Konstytucjonalizm

 2. Systemy polityczne współczesnych państw

 3. Ustrojowe podstawy bezpieczeństwa państwa


dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska- studia stacjonarne i niestacjonarne

Polityka wewnętrzna i zagraniczna państw Europy Środkowo-wschodniej i Południowo-wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii etnicznych i narodowych po 1989 r.


dr Adam Kirpsza - studia stacjonarne

 1. Integracja europejska

 2. Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej

 3. System instytucjonalny UE

 4. Prawo UE

 5. Analiza ilościowa zjawisk międzynarodowych

 6. Teoria i metodologia stosunków międzynarodowych

 7. Politologia aplikacyjna (przygotowanie projektów badawczych możliwych do wdrożenia w praktyce)


dr Maciej Miżejewski- studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Polityka medialna w Unii Europejskiej

 2. Analiza wybranych rynków medialnych na świecie, a w szczególności system medialny Włoch, jego prawne i polityczne aspekty.

 3. Public relations, kreowanie wizerunku firmy w mediach, wykonywanie zawodu dziennikarza, jego prawne i polityczne aspekty

 

dr Agnieszka Nitszke- studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Integracja europejska i pozaeuropejska

 2. Partie i systemy partyjne w Europie


dr Marta Polaczek-Bigaj- studia stacjonarne

 1. Transformacja polskiego systemu medialnego w okresie PRL i po roku 1989

 2. Historia ustroju Polski 1916-1989

Obszar zainteresowań:

 • Media w Polsce

 • Prawo medialne

 • Prawo prasowe

 • Radiofonia i telewizja - od okresu powojennego do współczesności

 

dr Błażej Sajduk- studia stacjonarne

Problematyka współczesnego  świata, bezpieczeństwo narodowe, nowoczesne technologie, metodologia i analiza politologiczna

 

dr Paweł Ścigaj - studia stacjonarne

Socjologia polityki, metodologia polityki, teoria polityki, psychologia polityki.
 

dr Marcin Tarnawski (studia stacjonarne)

 1. Bezpieczeństwo energetyczne

 2. Bezpieczeństwo ekonomiczne

 3. Gospodarka światowa

 4. Integracja gospodarcza

 5. Polityka bezpieczeństwa i zagraniczna poszczególnych państw

 6. Strategie bezpieczeństwa poszczególnych państw

 7. Bezpieczeństwo militarne

 8. Teorie bezpieczeństwa

 

dr hab. Adrian Tyszkiewicz-studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Geografia polityczna
 2. Geopolityka i geostrategia
 3. Militarny wymiar bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego
 4. Polska scena polityczna w XX i XXI wieku (partie, organizacje społeczne, idee, kampanie, wybory)
 5. Organizacje polityczne polskiej młodzieży w XX i XXI wieku

 


dr Rafał Wordliczek - stacjonarne i niestacjonarne

 1. Historia powszechna od 1648 do współczesności

 2. Problemy bezpieczeństwa w zachodniej hemisferze

 3. Stany Zjednoczone we współczesnym systemie bezpieczeństwa

 4. Problemy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i w regionie śródziemnomorskim

 

dr Rafał Woźnica-studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe

 2. Przestępczość zorganizowana

 3. Historia współczesna


dr Beata Zając- studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Analiza różnorodnych przejawów dyskursu medialnego

 2. Medialne obrazy świata (osób, instytucji, zjawisk, wydarzeń itd.)

 3. Język mediów

 4. Język polityki

 5. Perswazyjne wymiary dyskursu


dr Jakub Żurawski - studia stacjonarne

 1. Komunikowanie polityczne w nowych mediach.

 2. Demokracja elektroniczna (cyberdemokracja, e-demokracja, e-głosowanie, e-aktywizm, hacktywizm, e-mobilizacja, partie polityczne w dobie demokracji elektronicznej etc.)

 3. Cyfryzacja państwa (cyfryzacja administracji, polityka państwa w kwestiach społeczeństwa informacyjnego, szerokopasmowości, informatyzacji, e-usług etc.)

 4. Marketing polityczny (współczesne kampanie wyborcze w aspekcie komunikacyjnym oraz rywalizacji podmiotów na rynku politycznym, szczególnie w kontekście wykorzystania nowych mediów)

Informacje

 • Terminy seminariów (jeśli nie podano tutaj) można znaleźć w ogłoszeniach oraz w USOSie.

 

 • Niektóre seminaria prowadzone są tylko dla studiów stacjonarnych.

 

 • Maksymalna liczba studentów zapisana na jedno seminarium to 10.

 

 • Minimalna liczba studentów do uruchomienia seminarium to 8.