dr hab. Agnieszka Kastory

Dr hab. Agnieszka Kastory

Adiunkt

Zainteresowania badawcze: stosunki międzynarodowe, Europa, Europa Środkowa, Rumunia, Jugosławia, rzeki międzynarodowe, komisje rzeczne, Dunaj.

Realizowane projekty badawcze:

Jugosławia w polityce państw NATO w latach 1949-1956

Rzeki międzynarodowe w polityce Unii Europejskiej 

Członkostwo w organizacjach , instytucjach, stowarzyszeniach naukowych:

 1. Komisja Wojen i Wojskowości PAU.
 2. Komisja Środkowoeuropejska PAU.

Publikacje

Monografie:

 1. Rozbiór Rumunii w 1940 r., Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2002, ss. 315.
 2. Żegluga dunajska w polityce międzynarodowej w XX wieku, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica", seria Studia z historii XX wieku, pod redakcją Jakuba Polita, t. XI, Kraków 2011, ss. 340.

Artykuły w czasopismach naukowych, pracach zbiorowych i materiałach pokonferencyjnych:

 1. Walka dyplomatyczna o Besarabię i Bukowinę w 1940 roku, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej" PAU, J. Machnik, I. Stawowy-Kawka (red.), t. X, Kraków 2002, s. 71-89.
 2. Brytyjsko-francuski traktat zawarty w Dunkierce. Negocjacje i podpisanie, „Politeja", nr 1, Kraków 2004, s. 30-44.
 3. Niemiecko-radzieckie negocjacje w sprawie kontroli nad ujściem Dunaju w latach 1940-1941, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej" PAU, J. Machnik, I. Stawowy-Kawka (red.), t. XIV, Kraków 2006, s. 85-102.
 4. Problem obecności Niemiec w komisjach dunajskich w okresie międzywojennym, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej", t. XLIII, Warszawa 2008, s. 75-89.
 5. Sprawa umiędzynarodowienia polskich rzek po pierwszej wojnie światowej, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne", A. Patek (red.), z.138, Kraków 2011, s. 143-158.
 6. Funkcjonowanie Administracji Żelaznych Wrót i Katarakt w latach 1944-1953, [w:] Współcześni historycy polscy o Rumunii, T. Dubickiego (red.), Toruń 2009, s. 287-304.
 7. Koncepcje granicy historycznej i etnicznej w rokowaniach rumuńsko-węgierskich w sierpniu 1940 roku, [w:] Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie XIX i XX wieku). Studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi, I. Stawowy-Kawka, W. Rojek (red.), Kraków 2003, s.79-92.
 8. Konferencja w Belgradzie w 1948 r. i nowa organizacja żeglugi dunajskiej, [w:] Związek Radziecki wobec Europy Środkowej i Wschodniej 1920-1991, J. Diec i A. Tyszkiewicz (red.), Kraków 2004, s.151-167.
 9. Polskie starania o wejście do Europejskiej Komisji Dunaju w okresie międzywojennym, [w:] Bliżej siebie. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum pod redakcją Stanislavy Jachimovschi i Elżbiety Wieruszewskiej, Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2005, s. 178-186.
 10. Dwa epizody dotyczące losów Karola II po jego abdykacji we wrześniu roku 1940, [w:] Rumuni i Polacy w Europie. Historia i dzień dzisiejszy. Materiały z sympozjum pod redakcją Stanislavy Jachimovschi i Elżbiety Wieruszewskiej, Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2006, s. 207-211.
 11. Kwestia przystąpienia Austrii do Komisji Dunajskiej w latach 1955-1956 w świetle francuskich i brytyjskich dokumentów, [w:] Naród – państwo. Europa Środkowa w XIX i XX wieku. Studia ofiarowane Michałowi Pułaskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, A. Patek, W. Rojek (red.), Kraków 2007, s. 283-293.
 12. Radziecko-rumuński konflikt wokół organizacji żeglugi u ujścia Dunaju w latach 1940-1941, [w:] Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy. Materiały z sympozjum, pod redakcją Stanislavy Iachimovschi i Elżbiety Wieruszewskiej, Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2007, ss. 236-249.
 13. Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone wobec przystąpienia Austrii do Komisji Dunajskiej, [w:] Niemcy, Europa, Świat. Studia międzynarodowe. Księga pamiątkowa poświecona profesorowi Erhardowi Cziomerowi, I. Stawowy-Kawka (red.), Kraków 2007, s. 267-274.
 14. Polacy na Bukowinie w świetle wybranej literatury polskiej i rumuńskiej wydanej po 1989 roku [w:] Obraz konfliktów między narodami słowiańskimi w XIX i XX wieku w historiografii, I. Stawowy-Kawka (red.), Kraków 2007, s. 227-237.
 15. Międzynarodowa organizacja żeglugi na Dunaju w XX wieku, [w:] Koncepcje integracji w Europie w XX i XXI wieku. Prawo i stosunki międzynarodowe, D. Bunikowski, R. Musiałkiewicz (red.), Toruń 2008, s. 247-258.
 16. Delta Dunaju w polityce międzynarodowej w XX wieku, [w:] Region nadczarnomorski w polityce europejskiej, T. Ciesielski, E. Czapiewski, W. Kusznir (red.), materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Historii Narodowego Uniwersytetu im I. I. Miecznikowa, Polskie Towarzystwo Historyczne w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Dolnośląską Szkołę Wyższą Edukacji we Wrocławiu, Odessa, Opole, Wrocław 2008, s. 186-194.
 17. Wpływ radziecko-jugosłowiańskiego konfliktu na prace Komisji Dunajskiej w latach 1949-1953, [w:] Wschód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej, A. Bartnicki, E. Kużelewska (red.), Toruń 2009, s. 156-169.
 18. Próby włączenia Polski w system żeglugi dunajskiej w XX wieku, [w:] Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego, K. Budzowski (red.), Kraków 2010, s. 187-199.
 19. Tentatives d'intégration de la part de la Pologne dans le système de navigation danubienne Au XXe siècle, „Revue Roumaine d'Histoire", t. XLIX 2010, nr 1-2 Janvier-Juin, Bucarest 2011, s. 77-90.
 20. Sprawa umiędzynarodowienia polskich rzek po pierwszej wojnie światowej, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne", pod redakcją Artura Patka, z. 138, Kraków 2011, s. 143-158.
 21. Likwidacja majątku Europejskiej Komisji Dunaju po drugiej wojnie światowej, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU", t. XX, Jan Machnik, Irena Stawowy-Kawka (red.), Kraków 2012, ss. 21-37.
 22. Le rôle du Danube dans la politique du développement durable des transports de l'Union Européenne, „Revue Roumaine d'Histoire", T. LI/2012, nr 1-2, Janvier-Juin, Bucarest 2013, ss. 79-92.
 23. Plany wykorzystania śródlądowych dróg wodnych w strategii UE ożywienia regionu naddunajskiego, [w:] Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, Michał Chorośnicki, Janusza Józef Węc, Agnieszka Czubik, Aleksandej Głogowski, Iwony Krzyżanowska-Skowronek, Agnieszka Nitszke, Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, Marcin Tarnawski (red.), Kraków 2013, ss. 151-162.
 24. Polski wkład w rozwój i interpretację międzynarodowego prawa rzecznego w okresie międzywojennym, [w:] Si vis pacem, para bellum. Bezpieczeństwo i polityka Polski. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Tadeuszowi Dubickiemu, Robert Majzer (red.), Częstochowa-Włocławek 2013, seria „Zeszyty Historyczne", t. XII, ss. 237-250.
 25. Polska i Rumunia przed Stałym Trybunałem Sprawiedliwości Międzynarodowej, [w:] Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe. Materiały z sympozjum, Stanislava Iachimovschi i Elżbieta Wieruszewska (red.), Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2013, ss. 83-95.
 26. Dylematy radzieckiej polityki wobec państw socjalistycznych w latach 1988-1989, [w:] Na wschód od linii Curzona. Księga ofiarowana profesorowi Mieczysławowi Smoleniowi, Renata Król-Mazur, Michał Lubina (red.), t. 16. serii Rosja. Wczoraj, dziś i jutro. Polityka – kultura – religia pod redakcją Mieczysława Smolenia, Joachima Dieca i Anny Jach, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2014,  ss. 259-277.
 27. Kryzys w brytyjsko-francuskich stosunkach na tle wydarzeń w Syrii i Libanie w latach 1945-1946, [w:] Odmiany współczesnej nauki o polityce, t. II, Piotra Borowiec, Robert Kłosowicz, Paweł Ścigaj (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 131-149. 
 28. Sytuacja polityczna w Rumunii w przeddzień rewolucji 1989 roku w świetle opinii radzieckich ekspertów, [w:] Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych, Henryk Walczak (red.), Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2014, ISBN 978-973-0-17455-7, ss. 264-276.