dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska

Dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska

Adiunkt

Zainteresowania badawcze: Bałkany, Serbia, Serbowie, mniejszość serbska, Jugosławia, Słowenia, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Bośnia i Hercegowina.

Realizowane obecnie projekty badawcze:

Położenie serbskiej mniejszości narodowej w byłych republikach jugosłowiańskich po 1995 roku

Wpływy Serbskiej Cerkwi Prawosławnej na obszarze podlegającego jej patriarchatu

Członkostwo w organizacjach, instytucjach i stowarzyszeniach naukowych:

 1. Komisja Bałkanistyczna oddział PAN w Poznaniu.
 2. Komisja Środkowoeuropejska PAU.
 3. Polska Komisja  Bałkanistyki  Kulturoznawczej i Historycznej (The Polish Commission of Balkan Culture and History) afiliowana przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studiów nad Europą Południowo-Wschodnią (Associacion Internationale d'Études du Sud-Est Européen).
 4. Komisja Najnowszych Dziejów Słowian afiliowana przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Publikacje

Monografie:

 1. Serbia pod rządami Slobodana Miloševicia. Serbska polityka wobec rozpadu Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX w., Kraków 2008, ss. 284.

Redagowane tomy:

 1. Macedonia in 20th and 21st century. History, religion, culture, language, law, politics (redakcja specjalnego tomu Politeji (30/2014).

Artykuły naukowe:

 1. Francuskie spojrzenie na wojnę kosowską, [w:] Miejsce Macedonii na Bałkanach. Historia – polityka – kultura – nauka, I. Stawowy–Kawka (red.), Kraków 2005, s. 241 – 257.
 2. Proces politycznego i społecznego rozpadu Jugosławii (SFRJ) w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku, [w:] „Politeja" nr 3, Kraków 2005, s. 259 – 279.
 3. Obraz Serbów i Chorwatów w ich współczesnej wybranej literaturze, [w:] Obraz konfliktów między narodami słowiańskimi w XIX i XX wieku w historiografii, I. Stawowy-Kawka (red.), Kraków 2007, s. 197-210.
 4. Porozumienie Ochrydzkie z 2001 r. w serbskich mediach, [w:] Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietnicznym Macedonii, I. Stawowy–Kawka (red.), Kraków 2008, s. 211-223.
 5. Geneza konfliktu serbsko-albańskiego w Kosowie w latach 1968-1998 na tle wewnętrznej polityki jugosłowiańskiej - próba analizy, [w:] Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. XLIII, P. Łossowski (red.), Warszawa 2008, s. 195-219.
 6. Serbska opozycja polityczna podczas wojen w byłej Jugosławii w  latach 1991 – 1995, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej" PAU, t. XVI, J. Machnik, I. Stawowy-Kawka (red.), Kraków 2008, s.123-146.
 7. Kosowo w serbskich źródłach historycznych, wypowiedziach polityków i opiniach prasowych, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU", t. XVII, J. Machnik, I. Stawowy-Kawka (red.), Kraków 2008, s.123-142.
 8. Serbian press coverage of Albanian-Macedonian relations at the turn of the 20th and 21st centuries, [w:] Makedonija-Polska: Istorija, jazik i kultura, V. Stojčevska (red.), Skopie 2009, s. 35-58.
 9. Serbia and the European Union at the beginning of the twenty first century (In the light of the Serbia media), [w:] Politeja 10/1, Kraków 2009, s. 255-274.
 10. Zjawisko jugonostalgii w pierwszej dekadzie XXI w., [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Region Bałkański, rok 7 (2009), część 2, wyd. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie,  Lublin 2009, s. 11-31.
 11. Idea jugosłowiańska w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, [w:] Balcanica, t. XV,  Poznań 2009, s. 141-161.
 12. Kształtowanie relacji między państwami byłej Jugosławii w ostatnim dziesięcioleciu – zarys problemu, wyd. Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 18, Lublin 2010, ss. 60
 13. Stanowisko serbskie wobec procesu tworzenia państwa macedońskiego w 1991 r., [w:] Macedoński dyskurs niepodległościowy - historia - kultura - literatura - język – media, I. Stawowy – Kawka, M. Kawka (red.), Kraków 2011, s. 223-233.
 14. Stanowisko Serbskiej Cerkwi Prawosławnej wobec zmian w polityce serbskiej po 2000 roku, [w:] Religia a polityka w Europie Południowo-Wschodniej, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia" t. XVII, I. Czamańska, W. Szulc (red.), Poznań 2011, s. 119-134.
 15. Republika Serbii i Republika Serbska a Serbowie –sytuacja obecna i perspektywy, [w:] Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, P. Chmielewski, S. L. Szczesio (red.), Łódź 2011, s. 343-360.
 16. Ewa Bujwid-Kurek, Państwa pojugosłowiańskie. Szkice politologiczne, [w:] Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. XLV, Warszawa 2010, s. 382-388 (recenzja książki).
 17. Serbska diaspora w XX wieku. Rzeczywistość a schematy i uogólnienia, [w:] Stereotypy Bałkańskie, J. Paszkiewicz, Z. Pentek (red.), Poznań 2011, s. 240-253.
 18. Slobodan Milośević - od przywódcy narodowego do zbrodniarza wojennego, [w:] Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, A. Kasińska-Metryka (red.), Toruń 2011, s. 145-162.
 19. Rosyjskie wpływy polityczne i gospodarcze w Republice Serbii dzisiaj, [w:] Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku. Historia – religia – kultura – polityka, I. Stawowy-Kawka (red.), Kraków 2012, s. 365-378.
 20. Образ сербов и хорватов в их избранной литературе в 1980-1990-е годы, [w:] Историки-слависты, В. А. Тесемников. Исследования и материалы посвященные 75-летию со дня рождения В. А. Тесемникова, МГУ Книга 9, red. Г. Ф. Матвеев, В. С. Путятин, Москва 2013, s. 349-370.
 21. Divide et impera Principle. Minority Oriented State Policy In The Balkans, New Balkan Politics, Nr 13/2013, http://www.newbalkanpolitics.org.mk/item.php?id=130&issue=136#.UcnYi9huRNF
 22. Mniejszości narodowe i etniczne w polityce chorwackiej po roku 1995, [w:] Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, t. XXI, red. J. Machnik, I. Stawowy-Kawka, Kraków 2013, s. 75-99
 23. Obraz relacji serbsko-boszniackich na przykładzie Sandżaku w pierwszej dekadzie XXI w., [w:] Bałkany Zachodnie Między przeszłością a przyszłością, red. P. Chmielewski, S. L. Szczesio, Łódź 2013, s. 493-515
 24. Polityka władz komunistycznych wobec Serbskiej Cerkwi Prawosławnej w Jugosławii w latach 1945-1980 – zarys problematyki, [w:] Studia politologia Ucraino-Polona, red. W. Horbatenko, I. Stawowy-Kawka, Żytomierz-Kijów-Kraków 2014, ss. 234-248.
 25. International Military and Police Missions to the Republic of Macedonia and Their Role In Stabilizing Macedonian-Albanian Relations, [w:] „Politeja", no 30/2014. Macedonia in 20th and 21st century. History, religion, culture, language, law, politics, red. M. Korzeniewska-Wiszniewska, Kraków 2014, ss. 317-331.