dr hab. Ewa Bojenko-Izdebska

Podstawowe informacje:

Adiunkt w Katedrze

Doktorat: „Koncepcje doktrynalne Młodych Socjalistów w SPD w latach 1969 -1981"

Praca habilitacyjna: „Przemiany w Niemczech Wschodnich 1989-2010. Polityczne aspekty transformacji"

Ważne stypendia:

 1. Stypendium Democratic Institutions Fellowship NATO 1991 -1992
 2. Stypendium  Fundacji im. Konrada Adenauera Sankt Augustin/Bonn 1995 r.
 3. Stypendium DAAD w 2002 r. Uniwersytet Jena oraz Berlin

Wykłady gościnne:

 1. Uniwersytet F. Schillera w Jenie;
 2. Uniwersytet Bundeswehry w Hamburgu; 
 3. Wykłady dla studentów w ramach programu Erasmus w 2009 r., w 2010 r. i 2013 r. - Uniwersytet w Lipsku.

Członkostwo w organizacjach:

 1. Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
 2. Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie

Zainteresowania badawcze:

 1. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RFN - ewolucja obu tych polityk po zjednoczeniu, nowe wyzwania i strategie.
 2. Polityka spójności  ekonomiczno –społecznej w Unii Europejskiej, nowe priorytety w okresie 2014-2020.
 3. Polityka bezpieczeństwa państw neutralnych i prowadzących politykę neutralności, dostosowanie strategii do wyzwań XXI. w.
 4. Problemy integracji cudzoziemców w RFN – rozwiązania instytucjonalne i metody integracji.
 5. Transformacja wschodnioniemiecka – niwelacja czy pogłębienie się różnic między zachodnią i wschodnią częścią państwa.

Prowadzone tematy badawcze:

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa i Niemiec, polityki Unii Europejskiej, polityka bezpieczeństwa państw neutralnych i prowadzących politykę neutralności,

Planowane projekty badawcze:

Problemy integracji cudzoziemców,  polityka migracyjna.

Publikacje

Monografie:

 1. Przemiany w Niemczech Wschodnich 1989-2010: polityczne aspekty transformacji, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. Kontrowersje wokół utworzenia Centrum przeciwko Wypędzeniom – zmiany świadomości i tożsamości narodowej w Niemczech i Polsce [w:] Międzynarodowe implikacje procesu integracji europejskiej dla Polski i Niemiec / (red.) E. Cziomer, M. Czajkowski, Wyd. Dante, Kraków 2004, s. 275-284.
 2. Die Bedeutung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit in der erweiterten EU und einige [w:] Germanistische Erfahrungen und Perspektiven der Interkulturalität / (red.) F. Grucza, H-J Schwenk, M. Opalińska, Wydaw. Euroedukacja, Warszawa 2005, s. 191-200.
 3. Polityki historyczne w Polsce i Niemczech i ich wpływ na aktualne problemy w stosunkach między oboma krajami, [w:] Nowa rola międzynarodowa Niemiec / (red.) E. Cziomer, Kraków, 2006, s. 355-367.
 4. Reforma niemieckiego federalizmu, [w:] Prawo- władza - społeczeństwo – polityka: księga jubileuszowa profesora Krzysztofa Pałeckiego / zespół red. Maria Borucka-Arctowa, Toruń 2006, s. 527-538.
 5. Znaczenie pomocy unijnej dla Niemiec Wschodnich – kilka refleksji przed nowym okresem programowania 2007-2013 [w:] Niemcy, Europa, Świat: studia międzynarodowe. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Erhardowi Cziomerowi / (red.) Irena Stawowy-Kawka, Wydaw. UJ, Kraków 2007, s. 131-137.
 6. Uwagi na temat polityki historycznej w Polsce i Niemczech w latach 2007-2008 [w:] Wyzwania partnerstwa polsko-niemieckiego u schyłku pierwszej dekady XXI wieku / (red.) E. Cziomer, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 341-351.
 7. „Nowa" czy „odnowiona" społeczna gospodarka rynkowa W RFN [w:] Doktryny, historia, władza: księga dedykowana Profesorowi Wiesławowi Kozubowi-Ciembroniewiczowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej / (red.) A. Citkowska-Kimla, M. Kiwior-Filo, B. Szlachta, Kraków 2009 s. 71-77.
 8. Wzrost populizmu jako odpowiedź na globalizację. Przykład Niemiec [w:] Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku: księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi / (red.) I. Stawowy-Kawka, Wydaw. UJ, Kraków, 2009 s. 393-404.
 9. Die Bundesrepublik Deutschland im Spiegelbild der polnischen Karikaturen in den  60er Jahren [w:] Die deutsch-polnischen Beziehungen in den ausgewählten Karikaturen / (red.) N. W. Weber, I. Sieggelkow, Technische Universität Berlin, Berlin 2010, s. 45-63.
 10. Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Koalicji (2003-2009) kontynuacja i zmiany. Wybrane aspekty [w:] Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego/ (red.) K. Budzowski, Wydaw. Krakowska Akademia, Kraków 2010, s. 103-111.
 11. Deutsch-polnische Wirtschaftsbeziehungen in den Jahren 2004-2009 w: M. Masluk-Meller, K. Mazurek, A. Norek, O. Plaze, L. Śniadecka Deutsche und Polen gemeinsam im sich vereinigenden Europa. Chancen und Herausforderungen. Księgarnia Akademicka 2012, s. 257-273 j. niemiecki oraz s. 89-107 j.polski
 12. Ausgewählte Aspekte politischer Transformation in Ostdeutschland 1989-2010  w: E. Bojenko-Izdebska, K. Mazurek, W. Priesmeyer –Tkocz,  Gemeinsame Wege? Transformation in Deutschland und Polen, Osteuropa Zentrum, Berlin , 2012, s. 21-41 j. niemiecki oraz 355-376  j. polski
 13. Die Ostdeutschen in ausgewählten Karikaturen w: R. Pates, M. Schochow (Hrsg.) Der „Ossi". Mikropolitische Studien über einen symbolischen Ausländer, Springer VS, Wiesbaden 2013, s.191 -209
 14. Strategia bezpieczeństwa Austrii w XXI wieku  w: E. Kuczyński, M. Tomczyk Polityka –kultura –społeczeństwo. Niemcy, Austria, Szwajcaria w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013 s.108-120
 15. Polacy w Niemczech – walka o przywrócenie statusu mniejszości w: I. Głuszyńska, K. Lankosz, Państwo polskie wobec Polaków w diasporze, Bielsko–Biała 2013, s. 225-235
 16. Ewolucja polityki kulturalnej RFN jako trzeciego filaru polityki zagranicznej w: A. Kruk, Ministerstwa spraw zagranicznych wobec wyzwań XXI wieku ,Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2013, s. 252-264
 17. „Zintegrowane bezpieczeństwo" w strategii bezpieczeństwa RFN w: R. Kłosowicz, B. Szlachta, J.J. Węc, Dylematy strategiczne XXI wieku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Michałowi Chorośnickiemu z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, Księgarnia  Akademicka, Kraków, 2013,  s. 199-209.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Polityka historyczna w Polsce i Niemczech i jej wpływ na aktualne problemy w stosunkach między obydwoma krajami, „Krakowskie Studia Międzynarodowe" nr 4 2006, s. 355-370.
 2. Wybory w RFN w 2005 r. – wybrane zagadnienia ustrojowo –polityczne, „Politeja", nr 5 2006, s.66-84.
 3. Uwagi na temat polityki historycznej w Polsce i Niemczech w latach 2007-2008, „Krakowskie Studia Międzynarodowe" nr 4 2008, s. 341-351.
 4. Specyfika transformacji byłej NRD i jej wpływ na zjednoczone Niemcy, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej" t. 17 2009, s. 95-107.
 5. Wybory w RFN 2009 – nowa koalicja CDU/CSU i FDP, „Biuletyn INPiSM" 2010.
 6. „Wschód głosuje inaczej" –Preferencje wyborcze w nowych krajach federacji po 1990 roku" Przegląd  Zachodni, 2014, nr 1, s. 45 -62.

Udział w konferencjach (wybór)

 1. Was brachte die kommunistische Diktatur zu Fall? Revolutionsdynamiken Ostmitteleuropas im Vergleich. Geschichtsforum 2009 30.05.2009 Berlin, Humboldt Universität - udział w międzynarodowym panelu, referat w j. niemieckim
 2. Konferencja zorganizowana przez Centrum Badań Holocaustu UJ, Instytut Europeistyki UJ, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat" Seminarium naukowe poświęcone pamięci Henryka Sławika w 65. rocznicę śmierci polskiego dyplomaty 19-20 listopada 2009, Kraków – referat  Dyplomaci wśród Sprawiedliwych- znani i nieznani
 3. I  Zjazd Niemcoznawców w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta we Wrocławiu, 9-11 maja 2010 referat  „Wschód głosuje inaczej" – preferencje wyborcze i system partyjny nowych landów"
 4. Konferencja WSE Tischner – Polska i Niemcy 20 lat po Jesieni Narodów Kraków   20.05.2010r. referat „Ossi" i „Wessi"- bliscy czy dalecy sobie?
 5. Konferencja 28-30 maja 2010 r. Wiesneck (RFN) - referat „Sozioökonomische Transformation in Polen und in den neuen Bundesländer"
 6. Międzynarodowa  Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich  2-4.08.2010, Warszawa, referat Deutsch-polnische Stereotype der Gegenwart in der Wissenschaft und im Unterricht.
 7. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź  24-25 V 2012 „Ministerstwa     Spraw Zagranicznych po II Wojnie Światowej. Polska - Europa – Świat" referat: „Ewolucja polityki kulturalnej RFN jako trzeciego filaru polityki zagranicznej
 8. II Ogólnopolski Kongres Politologów 19.-21.09.2012 Poznań, referat Badania nad wschodnioniemiecką transformacją – wybrane zagadnienia
 9. Polityka, kultura, gospodarka Niemiec, Austrii, Szwajcarii w pierwszej dekadzie XXI Łodź Uniwersytet Łódzki, 22-23 listopada 2012 roku, referat: Strategia bezpieczeństwa  Austrii w XXI wieku.
 10. Georg-von –Vollmar- Akademie, Kochel am See, RFN, 5.- 6.04.2013  prelegent   seminarium „Gemeinsam in Europa - der Wandel der polnisch-deutschen Beziehungen".