Licencjat - procedura i dokumenty

Licencjat - procedura i dokumenty

Obrony prac dyplomowych

  1. Miesiąc przed obroną pracy dyplomowej student (lub promotor) zobowiązany jest do przesłania mailem pracownikowi sekretariatu INPiSM informacji dotyczącej  tytułu pracy dyplomowej oraz nazwiska promotora i recenzenta. Prosimy o staranne sprawdzenie tytułu pracy przed wysłaniem, gdyż za wszystkie literówki i błędy w tytule pracy będzie odpowiedzialny student.
  2. Po dokonaniu wpisu do systemu USOS przez sekretariat INPiSM student wprowadza do APD streszczenie (w j. polskim i angielskim), słowa kluczowe, następnie ładuje do APD plik z pracą w formacie PDF.

CO NAJMNIEJ NA 10 DNI PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OBRONY w sekretariacie Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ należy złożyć:

 

  1. Wypełnione zestawienie ocen i przedmiotów zaliczonych w bieżącym roku akad. (do pobrania ze strony INP zakładka studenci-> rozliczenie roku). Należy je złożyć (przesłać mailem) nawet jeśli w systemie USOS nie są wpisane wszystkie oceny studenta – wpisanie na wspomnianym zestawieniu nazw wszystkich realizowanych w bieżącym roku akad. przedmiotów do wyboru (jak również przedmiotów powtarzanych lub uzupełnianych) ma na celu wykazanie, że wszystkie wymagane przez program studiów przedmioty zostały przez studenta zrealizowane. (studenci kierunku: bezpieczeństwo narodowe nie składają ww. zestawienia ocen)
  2. Wniosek o wydanie odpisu w języku angielskim (niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości)
  3. Cztery fotografie do dyplomu (wersja w języku polskim) lub o jedną fotografię więcej w przypadku odpisu w języku angielskim, wielkość zdjęć 45 mm na 65 mm.
  4. Ankieta do Biura Karier (załącznik)
  5. Oświadczenie z systemu APD czyjego autorstwa jest praca
  6. Potwierdzenie opłaty za druki dyplomu: (za wydanie dyplomu ukończenia studiów - 60 zł; za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł).
  7. Przed obroną należy również zamknąć konta w bibliotekach.

Wpłaty za dyplomy należy dokonywać, po wcześniejszym zgłoszeniu w celu zdefiniowania wysokości płatności ( patrz punkt  6) w systemie USOS, na indywidualny numer konta (dostępny w systemie USOS w zakładce Płatności).

 
Załączniki:

 

 

 

Konieczne jest zapoznanie się z ponizszym zarządzeniem, którego nie należy drukować:

 

kwestionariusze absolwentów: