Rekrutacja

Nauki społeczne - nauki o polityce (stacjonarne)

Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny uzyskany w obszarach nauk społecznych lub humanistycznych.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się również osoby będące beneficjentami programu Diamentowy Grant, nieposiadające tytułu magistra, ale posiadające status studenta na kierunku spośród wskazanych powyżej obszarów lub które ukończyły taki kierunek.

 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z trzech etapów.

 

W pierwszym etapie kandydat przystępuje do egzaminu z języka obcego nowożytnego (poziom B2).  Wynik tego egzaminu nie jest wliczany do ogólnej punktacji kandydata, ale jego niezaliczenie jest jednoznaczne z odmową dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej i w konsekwencji odmową przyjęcia na studia.

 

W drugim etapie oceniane są osiągnięcia i wyniki w nauce kandydata.

 

Do etapu trzeciego, rozmowy kwalifikacyjnej, dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik z etapu pierwszego oraz uzyskali co najmniej 15 pkt. z części 2 i 3 kryteriów kwalifikacji. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy problematyki zawartej w złożonym przez kandydata konspekcie projektu badawczego. Wynik kandydata to suma punktów uzyskanych w całym postępowaniu kwalifikacyjnym.

ERK

Informacje o rekrutacji:

http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/studia-iii-stopnia

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów:

https://www.erk.uj.edu.pl/

Informacja dla obcokrajowców

Prosimy o zapoznanie się z informacją dla obcokrajowców poszukująceych potencjalnego promotora.

Terminarz

TERMINY REJESTRACJI:                     od 24 sierpnia 2018 r.  do 5 września 2018 r.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:               od 5 wrzesnia do 6 września 2018 r.                                                                        

POTWIERDZENIE REJESTRACJI:         7 września 2018 r. do godz. 12:00

TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA:           pomiędzy 11 a 20 września 2018 r. - konkretny dzień zostanie podany w późniejszym terminie

TERMIN ROZMOWY

KWALIFIKACYJNEJ:                               pomiędzy 11 a 20 września 2018 r. - konkretny dzień zostanie podany w późniejszym terminie

                                                           

PUBLIKACJA LISTY RANKINGOWEJ:  24 września 2018 r.

WPISY NA STUDIA:                            od 25 września do 26  września 2018 r.     

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK. Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

WPISY Z LISTY REZERWOWEJ:        ...............................................

Wymagane dokumenty przy potwierdzeniu rejestracji

Dokumenty składane są w Sekretariacie Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ (pok. 3). Dokumenty należy złożyć w białej teczce ułożone w kolejności zgodnie z wypełnioną i załączoną tabelą (wg kolejności wskazanej w tabeli): Spis zawartośći teczki.

Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenie sporządzone przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (lista tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości) lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
 2. kserokopia dyplomu magisterskiego lub dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant", lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem magisterskim, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu magisterskiego, wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego, zawierające informacje o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia, z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie (dla absolwentów studiów drugiego stopnia: także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia);
 3. kserokopia suplementu do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku kserokopia indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny
 4. opinia pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego
 5. oświadczenie/zgoda pracownika wydziału posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, lub osoby niebędącej pracownikiem wydziału upoważnionej przez Radę Wydziału, o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową.
  Jeśli jest to opinia od pracownika z innego Wydziału to winna uzyskać akceptację Rady Wydziału - do złożenia na 10 dni przed Radą Wydziału.
 6. życiorys tabelaryczny ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych
 7. zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające informacje o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona (dla absolwentów studiów drugiego stopnia, także zaświadczenie zawierające średnią z ukończonych studiów pierwszego stopnia) – wymagane w przypadku braku tych informacji w su.plemencie do dyplomu
 8. 1 egzemplarz konspektu projektu badawczego (zszytych, w języku polskim) -     dla poszczególnych członków komisji + wersja w pdf ( wysłana na adres malgorzata.jasinska@uj.edu.pl 
 9. oświadczenie o wyborze nowożytnego języka zaliczanego w trakcie rekrutacji na studia (poziom B2).
 10. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe

UWAGA: Wymogiem formalnym udziału w rekrutacji na studia III stopnia w INPiSM UJ jest złożenie kompletnej dokumentacji w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie jej jest jednoznaczne z odmową przyjęcia na studia.

Wymagane dokumenty przy wpisie na studia

 1. Do wglądu: dyplom magisterski lub dokument potwierdzający status beneficjenta programu „Diamentowy Grant" lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem magisterskim (którego kserokopia została przesłana na etapie rejestracji), a w przypadku, gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu magisterskiego, wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego, zawierające informacje o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia, z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia),
 2. Do wglądu: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku indeks lub inny dokument zawierający nazwy kursów oraz otrzymane oceny (którego kserokopia została przesłana na etapie rejestracji),
 3. Do wglądu: oryginały wszystkich dokumentów przesyłanych na etapie rejestracji elektronicznie lub dostarczonych w postaci kserokopii
 4. Jedna  fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 5. Kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku osób nie posiadających polskiego obywatelstwa strony ze zdjęciem z paszportu oraz kserokopię karty pobytu lub wizy.
 6. Wniosek  stypendialny – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyznanie zwiększenia stypendium