Seminaria magisterskie i licencjackie

Seminaria magisterskie

Seminaria magisterskie 2018/19 sem. I

 

prof. dr hab. Marek Bankowicz

Współczesne systemy polityczne


prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

Polska myśl polityczna XVI-XIX w. Kultury i cywilizacje. Filozofie społeczne Wschodu – Indie, Chiny i Japonia. Procesy modernizacji. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne.

 

dr hab. Piotr Borowiec

Współczesna polityka polska, socjologia polityki, metodologia badań politologicznych, teoria polityki.

 

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Problematyka przemian politycznych, gospodarczo-społecznych państw Europy Południowo-Wschodniej i Środkowej z uwzględnieniem polskiego systemu politycznego.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w poniedziałek 8 października br. o godz. 15:45, al.Mickiewicza 3, pok.319

 

prof. dr hab. Michał Chorośnicki - tylko dla osób kontynujących

Współczesne stosunki międzynarodowe. Problemy polityki amerykańskiej, transatlantyckiej i europejskiej. Aspekty wojskowe polityki międzynarodowej.

 

dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ- studia stacjonarne i niestacjonarne

Idee polityczne współczesnego świata; Historia myśli politycznej; Polska scena polityczna; Niemiecka myśl polityczna; Bieżące problemy bezpieczeństwa.

 

dr hab. Marek Czajkowski- studia stacjonarne i niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie. Bezpieczeństwo międzynarodowe w wymiarze militarnym i w wymiarze technologicznym. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Strategia i polityka militarna krajów świata

 

dr hab. Paweł Frankowski

Bezpieczeństwo regionalne i międzynarodowe. Polityka rozwojowa Unii Europejskiej, Dyplomacja uczestników subnarodowych. Polityka zagraniczna i wewnętrzna Stanów Zjednoczonych. Systemy federalne. Problemy globalizacji, Teorie stosunków międzynarodowych.

  

dr hab. Aleksander Głogowski

Współczesne problemy polityki międzynarodowej, Stosunki międzynarodowe w Azji i Oceanii, Bezpieczeństwo międzynarodowe, zagadnienia wojskowości, policja w II i III RP- studia stacjonarne i niestacjonarne.

 

dr hab. Olgierd Grott- studia stacjonarne

Polska myśl polityczna. Doktryny polityczne. Historia polityczna Polski i świata. Bezpieczeństwo i obronność.

  

prof. dr hab. Artur Gruszczak

Bezpieczeństwo międzynarodowe i europejskie. Bezpieczeństwo transatlantyckie i rola NATO. Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka imigracyjna i azylowa Unii Europejskiej. Współpraca wywiadowcza w wymiarze europejskim i międzynarodowym.

 

dr hab. Agnieszka Kastory- studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesne problemy polityczne i międzynarodowe państw europejskich

 

dr hab. Piotr Kimla,prof.UJ- studia stacjonarne i niestacjonarne

Historia myśli politycznej i strategicznej; Realizm polityczny w Polsce i na świecie; Współczesne problemy polityczne; Nauka społeczna Kościoła.

 

dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo-studia stacjonarne

Współczesne doktryny prawno-polityczne, idee polityczne w stosunkach międzynarodowych, niedemokratyczne systemy władzy; autorytaryzmy, totalitaryzmy, ład społeczno-polityczny współczesnego świata, bezpieczeństwo państwa, Włochy współczesne.

 

dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ- studia stacjonarne

Historia stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe w Afryce. Polityka zagraniczna USA. Konflikty zbrojne we współczesnym świecie - tylko studia stacjonarne

 

dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł - studia stacjonarne

Współczesne systemy polityczne. Partie i systemy partyjne. Polski system partyjny. Partie w UE.

 

dr hab. Bogdan Kosowski, prof. UJ

1. Słabe i mocne strony systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.

2. Analiza funkcjonowania sytemu zarządzania kryzysowego w państwach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chin.

3. Słabe i mocne strony ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce.

4. Analiza funkcjonowania sytemu ochrony infrastruktury krytycznej w Państwach Europy i w Stanach Zjednoczonych.

5. Wykorzystanie technicznych środków wspomagania decyzji w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, krajach Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

6. Wpływ migracji na stan bezpieczeństwa wewnętrznego państw Unii Europejskiej.

7. Analiza metod hierarchizacji zagrożeń w aspekcie tworzenia planów sytemu zarządzania kryzysowego.

8. Analiza współpracy i współdziałania instytucjonalnego podmiotów bezpieczeństwa w Polsce, w krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

9. Rola instytucji pozarządowych w systemie zarządzania kryzysowego.

10. Krajowy System Ratowniczo -Gaśniczy jako baza reagowania w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

11. Analiza współdziałania międzynarodowego w systemie zarządzania kryzysowego.

12. Analiza współpracy cywilno-wojskowej w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

13.Wpływ komunikowania na sprawność i efektywność reagowania w sytuacjach kryzysowych.

14.Wykorzystanie stanów nadzwyczajnych do minimalizacji strat w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

15. Edukacja jako narzędzie minimalizujące straty w przypadku sytuacji kryzysowych.

 

 

prof. dr hab. Andrzej Mania- studia stacjonarne

Stany Zjednoczone – historia, polityka, społeczeństwo; spotkania z seminarzystami (I i II rok) w poniedziałki o godz. 15:15-16:45, Rynek Gł. 34, sala 9

 

prof. dr hab. Grzegorz Mazur- studia stacjonarne

Wybrane zagadnienia polityki Polski i Europy Środkowo-Wschodniej XX i XXI w.

 

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ- studia stacjonarne

Historia myśli politycznej i filozofia polityki, w tym przede wszystkim teoria i praktyka demokracji, społeczeństwo obywatelskie, polska i zachodnia tradycja republikańska, wielokulturowość, problemy globalne, demokratyzacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

 

dr hab. Dominik Sieklucki

Systemy polityczne państw współczesnych z uwzględnieniem administracji publicznej i samorządu terytorialnego.

 

prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka- studia stacjonarne

Współczesne problemy polityki międzynarodowej.

 

prof. dr hab. Barbara Stoczewska- studia stacjonarne

Problematyka doktrynalna, mniejszości narodowe i prawa człowieka.

 

prof. dr hab. Bogdan Szlachta- studia stacjonarne i niestacjonarne

Nowożytne idee polityczne i prawne. Historia myśli politycznej i filozofia prawa. Filozofia polityki. Historia doktryn politycznych i prawnych.

 

dr hab. Monika Ślufińska- studia stacjonarne i niestacjonarne

Komunikowanie społeczne, komunikowanie polityczne, problematyka doktrynalna. Historia myśli politycznej.

 dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Geografia polityczna, geopolityka i geostrategia

prof. dr hab. Janusz Węc- studia stacjonarne i niestacjonarne

Integracja europejska, reforma ustrojowa Unii Europejskiej, procesy integracyjne na świecie, europejskie i pozaeuropejskie organizacje międzynarodowe zajmujące się tematyką gospodarczą, teoria stosunków międzynarodowych, stosunki polsko-niemieckie. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE, Relacje NATO-UE, Bezpieczeństwo międzynarodowe.

 

dr hab. Tomasz Wieciech- studia stacjonarne

Współczesne systemy polityczne. Powszechna historia ustroju. Polityka i ustrój państw anglosaskich. Federalizm.

 

Seminaria licencjackie

Seminaria licencjackie 2018/19 sem. I

 


dr Piotr Bajor - studia stacjonarne

1. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski
2. Obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych
 
 
 

dr Agnieszka Czubik- studia stacjonarne

 1. Prawa człowieka i ich ochrona w Polsce i na świecie

 2. Prawo międzynarodowe publiczne

 


dr Zbigniew Czubiński (tylko studia stacjonarne)

 1. Współczesna dyplomacja i stosunki konsularne

 2. Prawo Unii Europejskiej

 3. Prawo międzynarodowe

 4. Rozstrzyganie sporów międzynarodowych


dr Marcin Grabowski (tylko studia stacjonarne)

 1. Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 roku

 2. Konflikty międzynarodowe po 1945 roku

 3. Region Azji i Pacyfiku

 4. Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 5. Stany Zjednoczone – polityka wewnętrzna i zagraniczna

 


dr Łukasz Jakubiak- studia stacjonarne

 1. Konstytucjonalizm

 2. Systemy polityczne współczesnych państw

 3. Ustrojowe podstawy bezpieczeństwa państwa

 

dr Adam Kirpsza - studia stacjonarne

 1. Integracja europejska

 2. Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej

 3. System instytucjonalny UE

 4. Prawo UE

 5. Analiza ilościowa zjawisk międzynarodowych

 6. Teoria i metodologia stosunków międzynarodowych

 7. Politologia aplikacyjna (przygotowanie projektów badawczych możliwych do wdrożenia w praktyce)

 

dr Mateusz Kolaszyński - studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. System bezpieczeństwa państwa
 2. Polityka kryminalna
 3. Służby specjalne i policyjne w państwie demokratycznym
 4. Bezpieczeństwo na poziomie lokalnym

 

dr Małgorzata Kułakowska

 

dr Ireneusz Maj

Zagadnienia z bezpieczeństwa narodowego, stosunków międzynarodowych i historii politycznej


dr Maciej Miżejewski- studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Polityka medialna w Unii Europejskiej

 2. Analiza wybranych rynków medialnych na świecie, a w szczególności system medialny Włoch, jego prawne i polityczne aspekty.

 3. Public relations, kreowanie wizerunku firmy w mediach, wykonywanie zawodu dziennikarza, jego prawne i polityczne aspekty

 

dr Agnieszka Nitszke- studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Integracja europejska i pozaeuropejska

 2. Partie i systemy partyjne w Europie

 


dr Marta Polaczek-Bigaj- studia stacjonarne i niestacjonarne

Transformacja polskiego systemu medialnego w okresie PRL i po roku 1989

Historia ustroju Polski 1916-1989

RSW Prasa Książka Ruch - jej historia i rola w polskim systemie prasowym

Wolność mediów w Polsce i na świecie

Obszar zainteresowań:

 • Media w Polsce

 • Prawo medialne

 • Prawo prasowe

 • Radiofonia i telewizja - od okresu powojennego do współczesności

 

dr Błażej Sajduk- studia stacjonarne

Problematyka współczesnego  świata, bezpieczeństwo narodowe, nowoczesne technologie, metodologia i analiza politologiczna

 

dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka - studia stacjonarne i niestacjonarne

Problemy bezpieczeństwa, transformacje społeczno-polityczne państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, kultura islamu.

 

dr Marcin Tarnawski (studia stacjonarne)

 1. Bezpieczeństwo energetyczne

 2. Bezpieczeństwo ekonomiczne

 3. Gospodarka światowa

 4. Integracja gospodarcza

 5. Polityka bezpieczeństwa i zagraniczna poszczególnych państw

 6. Strategie bezpieczeństwa poszczególnych państw

 7. Bezpieczeństwo militarne

 8. Teorie bezpieczeństwa

Seminarium w II sem.:
poniedziałek, 14:00 do 15:30, s. 226, al. Mickiewicza 3
 
 


dr Rafał Wordliczek - stacjonarne i niestacjonarne

 1. Historia powszechna od 1648 do współczesności

 2. Problemy bezpieczeństwa w zachodniej hemisferze

 3. Stany Zjednoczone we współczesnym systemie bezpieczeństwa

 4. Problemy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i w regionie śródziemnomorskim

 

 

dr Rafał Woźnica-studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe

 2. Przestępczość zorganizowana

 3. Historia współczesna

 


dr Beata Zając- studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Analiza różnorodnych przejawów dyskursu medialnego

 2. Medialne obrazy świata (osób, instytucji, zjawisk, wydarzeń itd.)

 3. Język mediów

 4. Język polityki

 5. Perswazyjne wymiary dyskursu


dr Jakub Żurawski - studia stacjonarne

 1. Komunikowanie polityczne w nowych mediach.

 2. Demokracja elektroniczna (cyberdemokracja, e-demokracja, e-głosowanie, e-aktywizm, hacktywizm, e-mobilizacja, partie polityczne w dobie demokracji elektronicznej etc.)

 3. Cyfryzacja państwa (cyfryzacja administracji, polityka państwa w kwestiach społeczeństwa informacyjnego, szerokopasmowości, informatyzacji, e-usług etc.)

 4. Marketing polityczny (współczesne kampanie wyborcze w aspekcie komunikacyjnym oraz rywalizacji podmiotów na rynku politycznym, szczególnie w kontekście wykorzystania nowych mediów)

 

 

Informacje

 • Terminy seminariów (jeśli nie podano tutaj) można znaleźć w ogłoszeniach oraz w USOSie.

 

 • Niektóre seminaria prowadzone są tylko dla studiów stacjonarnych.

 

 • Maksymalna liczba studentów zapisana na jedno seminarium to 10.

 

 • Minimalna liczba studentów do uruchomienia seminarium to 8.