Rozliczenie roku i stypendia

Do rozliczenia roku akademickiego nalezy złożyć:

  • sprawozdanie doktoranta za rok akademicki sporządzone w oparciu o kartę osiągnięć doktoranta,
  • opinię opiekuna/promotora
  • kartę z wizytacją zajęć dydaktycznych

Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki

Wniosek o przedłużenie studiów na następny rok akademicki należy składać w Sekretariacie Instytutu w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca danego roku  akademickiego.

Karta Osiągnięć Doktoranta (modyfikacja 2017/2018) - uchwała, regulacje i objaśnienia 

Formularz sprawozdania (z dnia 21 kwietnia 2015 r.)

Formularz opinii promotora do sprawozdania rocznego

 

Stypendia

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 12.09.2017 r. w sprawie stypendiów doktoranckich na rok akad. 2017/2018

Wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego (wrzesień 2017)

Wzór wniosku o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (wrzesień 2017)