Seminaria magisterskie i licencjackie

Seminaria magisterskie

Seminaria magisterskie 2017/18 sem.I

Górny limit osób ustalony przez Radę INPiSM na seminarium wynosi 10

 

prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

Polska myśl polityczna XVI-XIX w. Kultury i cywilizacje. Filozofie społeczne Wschodu – Indie, Chiny i Japonia. Procesy modernizacji. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne.

prof. dr hab. Marek Bankowicz - Kontynuacja seminarium

Współczesne systemy polityczne

dr hab. Ewa Bojenko-Izdebska

Problematyka niemiecka, gospodarcza, europejska. Bezpieczeństwo i migracje.

dr hab. Piotr Borowiec

Współczesna polityka polska, socjologia polityki, metodologia badań politologicznych, teoria polityki.

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Problematyka przemian politycznych, gospodarczo-społecznych państw Europy Południowo-Wschodniej i Środkowej z uwzględnieniem polskiego systemu politycznego.

prof. dr hab. Michał Chorośnicki

Współczesne stosunki międzynarodowe. Problemy polityki amerykańskiej, transatlantyckiej i europejskiej. Aspekty wojskowe polityki międzynarodowej.

 ul. Wenecja 2, pok. 9

dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ

Idee polityczne współczesnego świata

dr hab. Marek Czajkowski

Stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie. Bezpieczeństwo międzynarodowe w wymiarze militarnym i w wymiarze technologicznym. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Strategia i polityka militarna krajów świata; studia stacjonarne i niestacjonarne.

dr hab. Paweł Frankowski::

Bezpieczeństwo regionalne i międzynarodowe. Polityka rozwojowa Unii Europejskiej, Dyplomacja uczestników subnarodowych. Polityka zagraniczna i wewnętrzna Stanów Zjednoczonych. Systemy federalne. Problemy globalizacji, Teorie stosunków międzynarodowych.

dr hab. Aleksander Głogowski

Współczesne problemy polityki międzynarodowej, Stosunki międzynarodowe w Azji i Oceanii, Bezpieczeństwo międzynarodowe, zagadnienia wojskowości, policja w II i III RP- studia stacjonarne i niestacjonarne.

dr hab. Olgierd Grott

Polska myśl polityczna. Doktryny polityczne. Historia polityczna Polski i świata. Bezpieczeństwo i obronność.

dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ

Bezpieczeństwo międzynarodowe i europejskie. Międzynarodowe stosunki polityczne (tylko studia stacjonarne)

dr hab. Agnieszka Kastory

Współczesne problemy polityczne i międzynarodowe państw europejskich

dr hab. Piotr Kimla,prof.UJ

Historia myśli politycznej i strategicznej

dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo

Współczesne doktryny prawno-polityczne, idee polityczne w stosunkach międzynarodowych, niedemokratyczne systemy władzy; autorytaryzmy, totalitaryzmy, ład społeczno - polityczny współczesnego świata, bezpieczeństwo państwa, Włochy współczesne.

dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ

Historia stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe w Afryce. Polityka zagraniczna USA. Konflikty zbrojne we współczesnym świecie - tylko studia stacjonarne

Spotkanie organizacyjne z seminarzystami 02.10.17 godz. 15:30 ul.Jabłonowskich 5, pok.6.

dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł

Współczesne systemy polityczne. Partie i systemy partyjne. Polski system partyjny. Partie w UE.

prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Historia polskiej myśli politycznej. Historia ustroju Polski. Najnowsza historia polityczna Polski.

Wtorki, godz. 8:00-9:30 ul. Bracka 12, pok. 101-103

prof. dr hab. Andrzej Mania

Stany Zjednoczone – historia, polityka, społeczeństwo; spotkania z seminarzystami (I i II rok) w poniedziałki o godz. 15:00-16:30, Rynek Gł. 34, sala 9

prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Wybrane zagadnienia polityki Polski i Europy Środkowo-Wschodniej XX i XXI w.

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof.UJ

Historia myśli politycznej i filozofia polityki, w tym przede wszystkim teoria i praktyka demokracji, społeczeństwo obywatelskie, polska i zachodnia tradycja republikańska, wielokulturowość, problemy globalne, demokratyzacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Seminarium łączone Semestr II i IV, poniedziałki 16.00-17.30, P. 215, Mickiewicza 3.

dr hab. Dominik Sieklucki

Systemy polityczne państw współczesnych z uwzględnieniem administracji publicznej i samorządu terytorialnego.

prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka

Współczesne problemy polityki międzynarodowej.

Czwartek, godz.12:00-13:30 - seminarium dla I roku - ul.Sławkowska 17, pok.27

Czwartek, godz.13:30-15:00 - seminarium dla II roku - ul.Sławkowska 17, pok.27

prof. dr hab. Barbara Stoczewska

Problematyka doktrynalna, mniejszości narodowe i prawa człowieka. 

Czwartek, godz.14:00-15:30 ul.Jabłonowskich 5, pok.5

prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Nowożytne idee polityczne i prawne. Historia myśli politycznej i filozofia prawa. Filozofia polityki. Historia doktryn politycznych i prawnych.

dr hab. Monika Ślufińska

Komunikowanie społeczne. Historia myśli politycznej.

prof. dr hab. Janusz Węc

Integracja europejska, reforma ustrojowa Unii Europejskiej, procesy integracyjne na świecie, europejskie i pozaeuropejskie organizacje międzynarodowe zajmujące się tematyką gospodarczą, teoria stosunków międzynarodowych, stosunki polsko-niemieckie. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE, Relacje NATO-UE, Bezpieczeństwo międzynarodowe.

I roku (studia stacjonarne) - poniedziałek o godz. 18:45 - 20:15, ul. Wenecja 2, pok. 20,

II roku (studia stacjonarne) - poniedziałek o godz. 17:15 - 18:45, ul. Wenecja 2, pok. 20.

dr hab. Tomasz Wieciech

Współczesne systemy polityczne. Powszechna historia ustroju. Polityka i ustrój państw anglosaskich. Federalizm - studia stacjonarne i niestacjonarne- tylko I rok

 

 

Seminaria licencjackie

Seminaria licencjackie 2017/18 sem. I

Górny limit osób ustalony przez Radę INPiSM na seminarium wynosi 10


dr Piotr Bajor - studia stacjonarne

1. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski
2. Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa
3. Obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych
 


dr Agnieszka Czubik

 1. Prawa człowieka i ich ochrona w Polsce i na świecie

 2. Prawo międzynarodowe publiczne


dr Zbigniew Czubiński (tylko studia stacjonarne)

 1. Współczesna dyplomacja i stosunki konsularne

 2. Prawo Unii Europejskiej

 3. Prawo międzynarodowe

 4. Rozstrzyganie sporów międzynarodowych


dr Piotr Dardziński

 1. Historia doktryn ekonomicznych

 2. Polityka gospodarcza

 3. Polityka w praktyce, zasady funkcjonowania zaplecza politycznego

 4. Nauczanie społeczne Jana Pawła II


dr Marcin Grabowski (tylko studia stacjonarne)

 1. Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 roku

 2. Konflikty międzynarodowe po 1945 roku

 3. Region Azji i Pacyfiku

 4. Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 5. Stany Zjednoczone – polityka wewnętrzna i zagraniczna


dr Łukasz Jakubiak

 1. Konstytucjonalizm

 2. Systemy polityczne współczesnych państw

 3. Ustrojowe podstawy bezpieczeństwa państwa


dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska

Polityka wewnętrzna i zagraniczna państw Europy Środkowo-wschodniej i Południowo-wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii etnicznych i narodowych po 1989 r.


dr Adam Kirpsza - studia stacjonarne

 1. Integracja europejska

 2. Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej

 3. System instytucjonalny UE

 4. Prawo UE

 5. Analiza ilościowa zjawisk międzynarodowych

 6. Teoria i metodologia stosunków międzynarodowych

 7. Politologia aplikacyjna (przygotowanie projektów badawczych możliwych do wdrożenia w praktyce)


dr Maciej Miżejewski

 1. Polityka medialna w Unii Europejskiej

 2. Analiza wybranych rynków medialnych na świecie, a w szczególności system medialny Włoch, jego prawne i polityczne aspekty.

 3. Public relations, kreowanie wizerunku firmy w mediach, wykonywanie zawodu dziennikarza, jego prawne i polityczne aspekty


dr Agnieszka Nitszke

 1. Integracja europejska i pozaeuropejska

 2. Partie i systemy partyjne w Europie


dr Marta Polaczek-Bigaj

 1. Transformacja polskiego systemu medialnego w okresie PRL i po roku 1989

 2. Historia ustroju Polski 1916-1989

Obszar zainteresowań:

 • Media w Polsce

 • Prawo medialne

 • Prawo prasowe

 • Radiofonia i telewizja - od okresu powojennego do współczesności

dr Błażej Sajduk

Problematyka współczesnego  świata, bezpieczeństwo narodowe, nowoczesne technologie, metodologia i analiza politologiczna

dr Paweł Ścigaj - studia stacjonarne

Socjologia polityki, metodologia polityki, teoria polityki, psychologia polityki.


dr Marcin Tarnawski (studia stacjonarne)

 1. Bezpieczeństwo energetyczne

 2. Bezpieczeństwo ekonomiczne

 3. Gospodarka światowa

 4. Integracja gospodarcza

 5. Polityka bezpieczeństwa i zagraniczna poszczególnych państw

 6. Strategie bezpieczeństwa poszczególnych państw

 7. Bezpieczeństwo militarne

 8. Teorie bezpieczeństwa

 

dr hab. Adrian Tyszkiewicz-studia stacjonarne i niestacjonarne

 

 1. Geografia polityczna
 2. Geopolityka i geostrategia
 3. Militarny wymiar bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego
 4. Polska scena polityczna w XX i XXI wieku (partie, organizacje społeczne, idee, kampanie, wybory)
 5. Organizacje polityczne polskiej młodzieży w XX i XXI wieku

 


dr Rafał Wordliczek

 1. Historia powszechna od 1648 do współczesności

 2. Problemy bezpieczeństwa w zachodniej hemisferze

 3. Stany Zjednoczone we współczesnym systemie bezpieczeństwa

 4. Problemy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i w regionie śródziemnomorskim


dr Rafał Woźnica

 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe

 2. Przestępczość zorganizowana

 3. Historia współczesna


dr Beata Zając

 1. Analiza różnorodnych przejawów dyskursu medialnego

 2. Medialne obrazy świata (osób, instytucji, zjawisk, wydarzeń itd.)

 3. Język mediów

 4. Język polityki

 5. Perswazyjne wymiary dyskursu


dr Jakub Żurawski - studia stacjonarne

 1. Komunikowanie polityczne w nowych mediach.

 2. Demokracja elektroniczna (cyberdemokracja, e-demokracja, e-głosowanie, e-aktywizm, hacktywizm, e-mobilizacja, partie polityczne w dobie demokracji elektronicznej etc.)

 3. Cyfryzacja państwa (cyfryzacja administracji, polityka państwa w kwestiach społeczeństwa informacyjnego, szerokopasmowości, informatyzacji, e-usług etc.)

 4. Marketing polityczny (współczesne kampanie wyborcze w aspekcie komunikacyjnym oraz rywalizacji podmiotów na rynku politycznym, szczególnie w kontekście wykorzystania nowych mediów)

Informacje

 • Terminy seminariów (jeśli nie podano tutaj) można znaleźć w ogłoszeniach oraz w USOSie.

 

 • Niektóre seminaria prowadzone są tylko dla studiów stacjonarnych.

 

 • Maksymalna liczba studentów zapisana na jedno seminarium to 10.

 

 • Minimalna liczba studentów do uruchomienia seminarium to 8.